×
{{ order.total_quantity }} προϊόν στο καλάθι {{ order.total_quantity }} προϊόντα στο καλάθι
×
{{item.title}}
ISBN {{item.code}}
{{item.total_price}}
{{item.total_discounted_price}}
{{key}}
{{value}}
Άδετο
Αρχική Τιμή
{{order.total_cost}}
Έκπτωση
{{order.savings}}
Τελικό Σύνολο
{{order.final_cost}}
Η ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ (4Η ΕΚΔ.)

Επιμέλεια ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ , ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΥΡΓΙΑΜΙΩΤΗΣ , ΜΑΡΙΑ Γ. ΔΟΥΣΗ , ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ

ISBN 9789605833039
Σελίδες 464
Έτος έκδοσης 2019
Άμεσα Διαθέσιμο
TIMH
50,00€
Ποσότητα
Ήδη από την πρώτη της έκδοση (1993) «Η Μαγνητική Τομογραφία στην Πράξη» έγινε βασικό βιβλίο αναφοράς για τους τεχνολόγους, τους εκπαιδευόμενους ακτινολόγους, τους ακτινολόγους, ακόμα και για τους αντιπροσώπους πωλήσεων που ασχολούνται με το αντικείμενο της Μαγνητικής Τομογραφίας (ΜΤ).
Το βιβλίο είναι βασικό σύγγραμμα στη σειρά μαθημάτων ΜΤ που απευθύνονται σε επίπεδο φοιτητών και αποφοίτων. Επίσης, «Η Μαγνητική Τομογραφία στην Πράξη» είναι γνωστή και ως το νούμερο ένα βιβλίο αναφοράς και ως o βασικός οδηγός μελέτης για τα θέματα τεχνικού εξοπλισμού, βασικών αρχών ακολουθιών παλμών, λήψης εικόνας και απεικονιστικών παραμέτρων που χρησιμοποιείται για την προετοιμασία στο ανώτερο επίπεδο των εξετάσεων σχετικά με τη ΜΤ, οι οποίες διενεργούνται από το Αμερικάνικο Μητρώο Τεχνολόγων Ακτινολόγων (American Registry for Radiologic Techologists-ARRT), στις ΗΠΑ.
Το βιβλίο εξηγεί με ξεκάθαρους όρους τη θεωρία στην οποία βασίζεται η ΜΤ, έτσι ώστε οι δυνατότητες και ο χειρισμός των συστημάτων ΜΤ να γίνει πλήρως κατανοητός και να μεγιστοποιηθεί.
• Πλήρως έγχρωμη εικονογράφηση
• Παρουσίαση της θεωρίας και των εφαρμογών της ΜΤ με λογικό τρόπο
• Ανανεωμένος σχεδιασμός σελίδων
Περιεχόμενα
Πρόλογος xi
Πρόλογος τέταρτης έκδοσης xiii
Ευχαριστίες xv
Κεφάλαιο 1 Βασικές αρχές 1
Εισαγωγή 1
Δομή του ατόμου 1
Κινήσεις στο άτομο 2
Ενεργοί πυρήνες στον μαγνητικό συντονισμό (ΜΣ) 4
Ο πυρήνας του υδρογόνου 4
Ευθυγράμμιση (alignment) 5
Μετάπτωση (precession) 8
Η εξίσωση Larmor 9
Συντονισμός (resonance) 11
Το σήμα στον μαγνητικό συντονισμό (ΜΣ) 15
Το σήμα ελεύθερης απόσβεσης επαγωγής (free induction decay FID) 16
Αποδιέγερση (relaxation) 16
Τ1 αποκατάσταση (T1 recovery) 16
Τ2 απόσβεση (T2 decay) 16
Χρονικές παράμετροι των RF παλμών (ραδιοπαλμών) 19
Κεφάλαιο 2 Προσανατολισμός/βαρύτητα και αντίθεση εικόνας 21
Εισαγωγή 21
Αντίθεση εικόνας (contrast) 21
Μηχανισμοί αντίθεσης 22
Αποδιέγερση (relaxation) σε διάφορους ιστούς 23
Τ1 αντίθεση (contrast) 26
Αντίθεση Τ2 27
Αντίθεση πυκνότητας πρωτονίων 27
Προσανατολισμός/βαρύτητα (weighting) 29
Τ2* απόσβεση 34
Εισαγωγή στις ακολουθίες παλμών 35
Κεφάλαιο 3 Κωδικοποίηση και διαμόρφωση εικόνας 59
Κωδικοποίηση 59
Εισαγωγή 59
Βαθμιδωτά πεδία (gradients) 60
Επιλογή τομής 63
Κωδικοποίηση συχνότητας (frequency encoding) 67
Κωδικοποίηση φάσης (phase encoding) 69
Δειγματοληψία (sampling) 73
Συλλογή δεδομένων και δημιουργία εικόνας 79
Εισαγωγή 79
Περιγραφή του Κ χώρου 80
Η πλήρωση του Κ χώρου 80
Ταχύς μετασχηματισμός Fourier (fast Fourier transform FFT) 86
Σημαντικά στοιχεία για τον Κ χώρο 90
Σάρωση του Κ χώρου και βαθμιδωτά πεδία 96
Επιλογή τρόπων πλήρωσης του Κ χώρου 98
Τρόποι λήψης 101
Κεφάλαιο 4 Παράμετροι και συσχετισμοί 104
Εισαγωγή 104
Λόγος σήματος προς θόρυβο (signal to noise ratio SNR) 105
Λόγος αντίθεσης προς θόρυβο (contrast to noise ratio CNR) 124
Χωρική διακριτική ικανότητα (spatial resolution) 127
Χρόνος εξέτασης (scan time) 132
Συσχετισμοί 135
Καθορισμός παραμέτρων 135
Απεικόνιση όγκου 138
Κεφάλαιο 5 Ακολουθίες παλμών 141
Εισαγωγή 141
Ακολουθίες παλμών spin echo 142
Συμβατική ηχώ spin (conventional spin echo) 142
Ταχεία ή υπερταχεία spin echo (fast ή turbo spin echo) 143
Ανάκτηση αναστροφής-(inversion recovery) 153
Ταχεία ανάκτηση αναστροφής-(fast inversion recovery) 159
STIR (short tau inversion recovery) 160
FLAIR (fluid attenuated inversion recovery) 161
Προπαρασκευαστικές ακολουθίες ανάκτησης αναστροφής (IR prep sequences) 162
Ακολουθίες παλμών βαθμιδωτής ηχούς 165
Συμβατική ακολουθία βαθμιδωτής ηχούς 165
Σταθερά κατάσταση και δημιουργία ηχούς (the steady state and echo formation) 166
Σύμφωνη βαθμιδωτή ηχώ (coherent gradient echo) 171
Ασύμφωνη βαθμιδωτή ηχώ [incoherent gradient echo (spoiled)] 174
Ελεύθερη μετάπτωση σταθεράς κατάστασης [steady state free precession (SSFP)] 177
Εξισορροπημένη βαθμιδωτή ηχώ (balanced gradient echo) 181
Ταχεία βαθμιδωτή ηχώ (fast gradient echo) 187
Τεχνικές απεικόνισης με απλή διέγερση (single shot imaging techniques) 188
Τεχνικές παράλληλης απεικόνισης 196
Κεφάλαιο 6 Φαινόμενα ροής 200
Εισαγωγή 200
Μηχανισμοί ροής 200
Φαινόμενα ροής 202
Φαινόμενο time of flight 202
Φαινόμενο εισόδου στην τομή (entry slice phenomenon) 204
Απώλεια φάσης εντός του voxel (intra-voxel dephasing) 208
Αντιστάθμιση των φαινομένων ροής 208
Εισαγωγή 208
Επαναφορά των άρτιων αντηχήσεων σε φάση (even echo rephasing) 209
Επαναφορά της μαγνητικής ροπής σε φάση με τη χρήση βαθμιδωτών πεδίων (μηδενισμός) [gradient moment rephasing (nulling)] 209
Χωρικός προ-κορεσμός (spatial pre-saturation) 212
Κεφάλαιο 7 Τεχνικά σφάλματα (artefacts) και η αντιστάθμισή τους 227
Σταθερά κατάσταση και δημιουργία ηχούς (the steady state and echo formation) 166
Σύμφωνη βαθμιδωτή ηχώ (coherent gradient echo) 171
Ασύμφωνη βαθμιδωτή ηχώ [incoherent gradient echo (spoiled)] 174
Ελεύθερη μετάπτωση σταθεράς κατάστασης [steady state free precession (SSFP)] 177
Εξισορροπημένη βαθμιδωτή ηχώ (balanced gradient echo) 181
Ταχεία βαθμιδωτή ηχώ (fast gradient echo) 187
Τεχνικές απεικόνισης με απλή διέγερση (single shot imaging techniques) 188
Τεχνικές παράλληλης απεικόνισης 196
Εισαγωγή 227
Λανθασμένη καταχώριση φάσης (phase mismapping) 227
Φαινόμενο αναδίπλωσης (aliasing or wrap around) 236
Σφάλμα χημικής μετατόπισης 245
Σφάλμα εκτός φάσης – λανθασμένη χημική καταχώριση (οut of phase artefact – chemical misregistration) 246
Τεχνικό σφάλμα «ακρωτηριασμού» (truncation artefact) 251
Τεχνικό σφάλμα μαγνητικής επιδεκτικότητας 252
Διασταυρούμενη διέγερση (cross excitation) και διαρροή (cross talk) 254
Τεχνικό σφάλμα δίκην φερμουάρ (zipper artefact) 257
Τεχνικό σφάλμα σκίασης (shading artefact) 258
Σφάλμα Moire 258
Φαινόμενο μαγικής γωνίας (magic angle) 259
Κεφάλαιο 8 Απεικόνιση της καρδιάς και των αγγείων 263
Εισαγωγή 263
Συμβατικές τεχνικές ΜΤ για την απεικόνιση αγγείων 264
Μαγνητική αγγειογραφία (magnetic resonance angiography MRA) 272
MT καρδιάς 292
Καρδιακός συγχρονισμός (cardiac gating) 294
Περιφερικός συγχρονισμός (peripheral gating) 302
Ψευδο-συγχρονισμός (pseudo-gating) 303
Πολυφασική (multi-phase) καρδιακή απεικόνιση 304
Κινηματογράφηση (cine) 304
Χωρική εναρμόνιση της μαγνήτισης (spatial modulation of magnetization SPAMM) 308
Κεφάλαιο 9 Εγκατάσταση και χρήση τεχνικού εξοπλισμού 310
Εισαγωγή 310
Μαγνήτιση 312
Μόνιμοι μαγνήτες 315
Ηλεκτρομαγνήτες 317
Υπεραγώγιμοι ηλεκτρομαγνήτες 320
Περιφερικά πεδία (fringe fields) 323
Πηνία εξάλειψης ανομοιογένειας (shim coils) 325
Βαθμιδωτά πηνία 326
Ραδιοσυχνότητα (radio frequency) 333
Σύστημα μεταφοράς ασθενούς 340
Υπολογιστικά συστήματα μαγνητικού συντονισμού και σύνδεση με τον χρήστη 341
Κεφάλαιο 10 Θέματα ασφαλείας στη μαγνητική τομογραφία 344
Εισαγωγή 344
Κρατικές οδηγίες 345
Ορολογία (ασφαλείας) 346
Εξοπλισμός και θέματα που αφορούν στο μαγνητικό πεδίο 348
Πεδία ραδιοσυχνοτήτων 349
Μαγνητικά βαθμιδωτά πεδία 352
Το κύριο μαγνητικό πεδίο 355
Βλήματα 359
Θέματα τοποθέτησης 359
Ζώνες στις εγκαταστάσεις του μαγνητικού τομογράφου 362
Εκπαίδευση στην ασφάλεια 364
Προστασία του γενικού κοινού από το περιφερειακό πεδίο 364
Εμφυτεύματα και προθέματα 365
Συσκευές και οθόνες παρακολούθησης (monitors) στη ΜΤ 371
Βηματοδότες 371
Ιδιαιτερότητες ασθενών 372
Πολιτική ασφαλείας 374
Συμβουλές ασφαλείας 374
Βιβλιογραφία 375
Κεφάλαιο 11 Σκιαγραφικά μέσα στη ΜΤ 376
Εισαγωγή 376
Μηχανισμός δράσης του σκιαγραφικού μέσου 377
Μοριακή ανατροπή 379
Αλληλεπίδραση διπόλου-διπόλου 380
Μαγνητική επιδεκτικότητα 380
Χαλαρότητα (αποδιέγερση) 382
Ασφάλεια γαδολινίου 384
Άλλοι σκιαγραφικοί παράγοντες 387
Σύγχρονες εφαρμογές σκιαγραφικών παραγόντων γαδολινίου 390
Συμπεράσματα 397
Κεφάλαιο 12 Τεχνικές λειτουργικής απεικόνισης 400
Εισαγωγή 400
Απεικόνιση με τεχνική διάχυσης (diffusion weighted imaging DWI) 401
Τεχνική ιστικής αιμάτωσης (perfusion) 406
Απεικόνιση με τεχνική μαγνητικής επιδεκτικότητας (susceptibility weighting SWI) 408
Λειτουργική απεικόνιση (functional imaging fMRI) 408
Επεμβατικές τεχνικές στη μαγνητική τομογραφία 410
Μαγνητική φασματοσκοπία (MR Spectroscopy MRS) 412
Ολόσωμη απεικόνιση 415
Μαγνητική μικροσκοπία (magnetic microscopy MRM) 416
Λεπτομέρειες Βιβλίου

Εκδότης ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ

Μετάφραση ΧΑΡΙΣ Ι. ΜΠΟΥΡΓΙΩΤΗ

Διαστάσεις 18.0 x 24.0

Βάρος 0.968 kg

Κωδικός Ευδόξου 68405371

Κριτικές αναγνωστών

ΒΙΒΛΙΑ
  ΑΡΘΡΑ
   ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
    Δεν βρέθηκαν
    αποτελέσματα