Κατανοώντας την Πολιτική Υγείας LANGE (4η Έκδοση)
«Συμβάλλει σημαντικά στην κατανόηση από τους αναγνώστες του τρόπου λειτουργίας του συστήματος υγείας στο παρελθόν, τις αλλαγές που έχει υποστεί καθώς και τους πιθανούς εναλλακτικούς τρόπους λειτουργίας του στο μέλλον» —Περιοδικό για τις Πολιτικές και το Δίκαιο της Υγείας Thomas S. Bodenheimer, MD Kevin Grumbach, MD Ως κορυφαίο βιβλίο στον τομέα του, το "Κατανοώντας την Πολιτική Υγείας» παρέχει μια ολοκληρωμένη εικόνα των βασικών θεμάτων και των προκλήσεων που αντιμετωπίζει το σύστημα υγείας σήμερα. Η ανάλυση συγκεκριμένων κλινικών υποθέσεων χρησιμοποιείται σε όλη την έκταση του κειμένου προκειμένου να παράσχει στους σπουδαστές παραδείγματα από την καθημερινή πρακτική ώστε να ενισχύσει την κατανόηση από αυτούς των προκλήσεων της πολιτικής υγείας. Νέο σε αυτήν την έκδοση: Ανάλυση των πιο πρόσφατων αλλαγών στην πολιτική υγείας στις Ηνωμένες Πολιτείες σε αντιδιαστολή προς τις πολιτικές υγείας σε άλλες χώρες Ανασκόπηση (αναθεωρημένη) των πιο σύγχρονων δυσχερειών που αντιμετωπίζει το σύστημα της οργανωμένης φροντίδας (managed care) και της συνεχούς αύξησης των δαπανών υγείας Ανάλυση των πιο πρόσφατων αλλαγών στην αποζημίωση των ιατρών και των νοσοκομείων, τον έλεγχο της δαπάνης, την ασφάλιση υγείας και το ανθρώπινο δυναμικό του χώρου της υγείας Νέες θεωρήσεις για τον έλεγχο της ποιότητας των υπηρεσιών και την πρόληψη των ιατρικών λαθών Περισσότερες από 80 «Ερωτήσεις και Ζητήματα προς Συζήτηση» για διδασκαλία ή μελέτη στο τελευταίο κεφάλαιο.
Τιμή πώλησης: 30 €
Εργασιακό Στρες (Α' τόμος)
Σύμφωνα με πολλούς ερευνητές ο προσδιορισμός της έννοιας του στρες δεν αποτελεί απλό εγχείρημα καθώς πρόκειται για έναν ιδιαίτερα ευρύ όρο με ποικίλλες εκφάνσεις. Έχει παρατηρηθεί επίσης ότι η έννοια του στρες εξαρτάται από την εκάστοτε διενεργούμενη έρευνα και το συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο στα πλαίσια του οποίου εξετάζεται (π.χ. Ψυχολογία, Ιατρική, Κοινωνιολογία, Βιολογία κ.ά.). Οι στρεσογόνοι παράγοντες αναφέρονται σε σωματικά ή ψυχολογικά ερεθίσματα, τα οποία ευθύνονται για την ένταση που προκαλείται στα άτομα και μπορούν να ταξινομηθούν σύμφωνα με τη διάρκεια τη συχνότητα, την ένταση και τον ακριβή χρόνο εμφάνισής τους σε οξείς, χρόνιους, καταστροφικά γεγονότα και καθημερινές ενοχλήσεις. Η διάκριση μεταξύ στρεσογόνων παραγόντων, μικροπαραγόντων στρες και εντάσεων έχει τεκμηριωθεί επαρκώς από τη διεθνή βιβλιογραφία.
Τιμή πώλησης: 30 €
Η Εργασιακή Υγεία των Νοσοκομειακών Γιατρών (Β' τόμος)
Σχετικά με τις δύσκολες και απαιτητικές καταστάσεις που κατά γενική ομολογία βιώνουν οι γιατροί στο χώρο εργασίας τους, έχει αποδειχθεί ότι τα επίπεδα εργασιακού τους στρες έχουν άμεση επίπτωση στην επαγγελματική τους ικανοποίηση. Εξειδικευμένοι παράγοντες όπως οικονομικές δυσκολίες, απειλή δικαστικής εμπλοκής για ιατρικό σφάλμα και διαχειριστικά προβλήματα μπορούν να οδηγήσουν τόσο σε έντονο στρες όσο και σε επαγγελματική δυσαρέσκεια (job dissatisfaction).
Τιμή πώλησης: 35 €
Αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού ως μέσο αύξησης παραγωγικότητας του νοσοκομειακού έργου
Όταν το ημερήσιο κόστος νοσηλείας στα νοσοκομεία της χώρας από το 1976 έως το 1992 αυξήθηκαν κατά 3867% ενώ την ποιότητα των προσφερομένων υπηρεσιών υγείας την γνωρίζουμε όλοι μας, είναι επιτακτική ανάγκη να γίνουν εργασίες με μελέτη την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού στην συμβολή αύξησης της παραγωγικότητας του νοσοκομειακού έργου. Οι εργασίες αυτές πρέπει να γίνουν και αντικείμενο μελέτης από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας για τον σχεδιασμό, παραγωγή και προσφορά υπηρεσιών υγείας από τα νοσοκομεία της χώρας. Στην εργασία αυτή ο κ. Δημούτσος έδειξε με επιστημονική μεθοδολογία και τεκμηρίωση ότι ένα μεγάλο μέρος του υπερβολικού κόστους λειτουργίας των νοσοκομείων της χώρας οφείλεται σε σπατάλη και κακοδιαχείρηση των οικονομικών πόρων που προέρχονται από τον Έλληνα φορολογούμενο. Από την εργασία συμπεραίνει κανείς ότι ενώ το λει­τουργικό κόστος των νοσοκομείων αφορά σε ποσοστό 55% έως 65% μισθούς προσωπικού (ιατρικού-παραϊατρικού), η επίπτωση της ανεπαρκούς παραγωγής και μη αποδοτικότητας του προσωπικού αυτού στο συνολικό κόστος λειτουργίας είναι πολύ μεγαλύτερη. Διότι ένα ανθρώπινο δυναμικό ανεπαρκώς εκπαιδευμένο, με χαμηλό ηθικό, χωρίς κίνητρα (οικονομικά ή ηθικά) με την ανεπαρκή του παραγωγικότητα και λειτουργία, θα επηρρεάσει αρνητικά (σπατάλη) τις υπόλοιπες συνιστώσες του κόστους λειτουργίας των νοσοκομείων, που είναι οι εργαστηριακές εξετάσεις, το αναλώσιμο υγειονομικό υλικό, και η προμήθεια, λειτουργία, και συντήρηση των ιατρικών μηχανημάτων και εργαλείων (30% έως 35%)
Τιμή πώλησης: 28 €
Οργάνωση Σχεδιασμός Νοσοκομείων
Το βιβλίο απευθύνεται σε όσους προσδοκούν αποτελεσματικότερες υπηρεσίες υγείας σε ένα σύγχρονο, ανθρώπινο νοσηλευτικό περιβάλλον. Στο Α κεφάλαιο επιχειρείται μια συστηματική οργάνωση της λειτουργικής συγκρότησης του νοσοκομείου, δημιουργώντας το κοινό υπόβαθρο για την επικοινωνία και συνεργασία όσων εμπλέκονται με οποιονδήποτε τρόπο με τον σχεδιασμό και την λειτουργία του νοσοκομείου. Το Β κεφάλαιο αρχίζει με την παρουσίαση μιας επιθυμητής διαδικασίας προγραμματισμού - σχεδιασμού του νοσοκομείου, που προηγείται χρονικά της σύνθεσης και στη συνέχεια την ακολουθεί και την υποστηρίζει. Στο Γ κεφάλαιο προτείνεται μια συστηματική διαδικασία για την εκπόνηση ρυθμιστικών μελετών για την αναμόρφωση και επέκταση υφισταμένων κτιρίων. Το Δ κεφάλαιο αναφέρεται στον σχεδιασμό κάθε τμήματος του νοσοκομείου. Καταγράφονται οι ανάγκες κάθε τμήματος, οι σύγχρονες τάσεις οργάνωσης και διαμόρφωσής του και προτείνονται τρόποι επίλυσης των κρισίμων προβλημάτων, με παράλληλη επισήμανση της ισχύουσας νομοθεσίας. Στο Ε κεφάλαιο δίνονται οι γενικές κατευθύνσεις για την οικοδομική των νοσοκομείων και στην συνέχεια προδιαγράφονται όλα τα οικοδομικά στοιχεία με συγκριτική αξιολόγηση των εναλλακτικών επιλογών. Με το νοσοκομείο ασχολούνται επαγγελματικά όσοι το σχεδιάζουν (αρχιτέκτονες και μηχανικοί διαφόρων ειδικοτήτων) και όσοι το λειτουργούν (ιατροί, νοσηλευτές, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό). Όμως, ο σχεδιασμός και η λειτουργία του νοσοκομείου αφορά κάθε άνθρωπο, αφού όλοι μας είμαστε εν δυνάμει χρήστες του. Στην Ελλάδα υπάρχει ελάχιστη σχετική βιβλιογραφία, ενώ η διεθνής είναι περιορισμένη και αναφέρεται, σε ορισμένες περιπτώσεις, σε διαφορετικά δεδομένα. Αυτό το γνωρίζουν οι αρχιτέκτονες, οι ιατροί και οι λοιποί λειτουργοί των νοσοκομείων και αποτελεί ιδιαίτερο πρόβλημα για τους σπουδαστές που αναζητούν πληροφόρηση.
Τιμή πώλησης: 38 €
Το γραφείο Επιμέλειας Νοσοκομείου
Οι ιδιωτικές κλινικές, παράλληλα με τους κατ΄ εξοχήν τομείς παροχής υγείας (ιατρικό και νοσηλευτικό), προώθησαν και έδωσαν μεγάλη βάση στον ξενοδοχειακό τομέα, ξεπερνώντας τις αδιαμφισβήτητες δυνατότητες των κρατικών νοσοκομείων. Τα τελευταία χρόνια έγινε σαφές ότι θα πρέπει και στα κρατικά νοσοκομεία να γίνει βαθιά τομή, ώστε να κερδίσουν το χαμένο έδαφος και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των ασθενών, δίνοντας εξίσου μεγάλη σημασία και στις ξενοδοχειακές δομές του νοσοκομείου. Ένας από τους βασικούς τομείς της ξενοδοχειακής δομής είναι το Γραφείο Επιμέλειας που περιγράφεται σ’ αυτό το εγχειρίδιο. Το περιεχόμενο του εγχειριδίου είναι προϊόν μελέτης των θεμάτων του Γραφείου Επιμέλειας και πολλές από τις προτεινόμενες εφαρμογές έχουν δοκιμαστεί και εφαρμοστεί στο ΩΚΚ με τη συμμετοχή των άμεσων συνεργατών κας Ε. Πιτσιλή και κου Ε. ΤΖώρα, τους οποίους οφείλω να ευχαριστήσω για το ενδιαφέρον που έδειξαν στη διατύπωση και εφαρμογή των κανονισμών και διαδικασιών στο ΩΚΚ. Σημαντική βοήθεια πάνω σε εξειδικευμένους τομείς έδωσε το Γραφείο Λοιμώξεων, με προϊσταμένη την κα Ο. Δαληγγάρου, σε θέματα λοιμώξεων, καθώς και ο Νομικός σύμβουλος του νοσοκομείου κος Α. Χαραλαμπάκης και η δικηγόρος κα Α. Κωνσταντινίδου στη σύνταξη της διακήρυξης και σύμβασης με εξωτερικό συνεργείο καθαρισμού. Ήδη πολλά νοσοκομεία, αλλά και ενδιαφερόμενοι ιδιώτες, έχουν εφαρμόσει ή “οικειοποιηθεί” μέρος των προτεινόμενων μεθόδων, κυρίως σε θέματα καθαρισμού. Το ενδιαφέρον εκδηλώθηκε ύστερα από τη διοργάνωση δύο ημερίδων (11/7/98, 12/2/99) για τον καθαρισμό νοσοκομείων, καθώς και την παρουσίαση θεμάτων σύμβασης με εξωτερικά συνεργεία στο πανελλήνιο συνέδριο νοσοκομειακών Λοιμώξεων (4/3/99).
Τιμή πώλησης: 18 €
Η Τέχνη της Διοίκησης των Νοσοκομείων
Το Νοσοκομείο είναι ένας οργανισμός με συγκεκριμένο σκοπό τον οποίον υπηρετούν δύο υποστηρικτικοί στόχοι. Σκοπός του είναι η παροχή υπηρεσιών υγείας υψηλής ποιότητας στο κοινωνικό σύνολο της ευρύτερης περιφέρειάς του. Υποστηρικτικοί του στόχοι είναι η εκπαίδευση του προσωπικού και η διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας. Η συνεχής εκπαίδευση του ιατρικού, νοσηλευτικού και διοικητικού προσωπικού κατά ειδικότητες εξασφαλίζει ενημέρωση πάνω στις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις, βελτιώνοντας διαχρονικά την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας. Η διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας εμπλουτίζει, αντίστοιχα, τη γνωστική βάση, βελτιώνοντας και πάλι την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας.
Τιμή πώλησης: 28 €
Αγροτικό Ιατρείο - Η συνειδητοποίηση της ευθύνης
Βρισκόμαστε σε ένα ορεινό χωριό της Ελλάδας. Δεν έχει σημασία που ακριβώς. Αφενός γιατί πρέπει να διατηρηθεί η ανωνυμία των ιατρικών φορέων και των ασθενών της περιοχής και αφετέρου επειδή οι καταστάσεις που περιγράφονται στις επόμενες σελίδες, θα μπορούσαν να έχουν συμβεί σε οποιοδήποτε επαρχιακό ιατρείο. Όλοι οι ιατροί που έχουν υπηρετήσει το αγροτικό τους, έχουν αντιμετωπίσει τα ίδια, αν όχι και μεγαλύτερα προβλήματα. Ο στόχος του βιβλίου αυτού δεν είναι να δείξει πόσο μοναδική ήταν η δική μου εμπειρία, το αντίθετο μάλιστα, θέλει να τονίσει την έλλειψη εμπειρίας και ολοκληρωμένων γνώσεων, την ανεπάρκεια ιατροφαρμακευτικού υλικού, τα κοινωνικά και ηθικά ζητήματα και τις διαφωνίες μεταξύ συναδέλφων. Η εφαρμογή της Ιατρικής Επιστήμης στην πράξη είναι συναρπαστική εμπειρία. Οι κοινωνικές και ηθικές προεκτάσεις της μπορεί να αποδειχθούν τεράστιες. Το χρέος και η ευθύνη μας απέναντι στον ασθενή δεν τελειώνουν ποτέ. Αυτά είναι τα λίγα από τα πολλά που συνειδητοποίησα ανατρέχοντας στις σελίδες του ημερολογίου που κρατούσα στο αγροτικό μου ιατρείο.
Τιμή πώλησης: 18 €
Ανθρώπινο Νοσοκομείο - Πρόταση Διοίκηση
Η σίγουρα μεγάλη τιμή του να υπηρετείς, ως Λειτουργός Υγείας, ένα Kρατικό Νοσηλευτικό Ίδρυμα, γίνεται αναμφίβολα εξαιρετική, εάν δοθούν οι δυνατότητες να το υπηρετήσεις και από τη θέση του Διοικητού. Η ικανοποίηση του να προσφέρεις ενεργά στο συνάνθρωπο σου, έχοντας τη δυνατότητα να συμβάλεις ουσιαστικά στην αναβάθμιση των Υπηρεσιών Υγείας, είναι σίγουρα μεγαλύτερη από την «πικρία», που σου δημιουργείται, όταν δεν έχεις τις πρακτικές δυνατότητες να αποδώσεις το καλύτερο που θα επιθυμούσες. Με την ελπίδα ότι η επισήμανση και καταγραφή των ιδιαιτεροτήτων και της ποικιλομορφίας των θεμάτων, με τα οποία έρχεται αντιμέτωπο το Στέλεχος Υγείας από τη θέση της Διοίκησης, θα συμβάλει θετικά στην ενημέρωση , καταθέτω αυτό το πόνημα με σεβασμό σε όποιον θεωρεί ότι θα μπορούσε να του φανεί χρήσιμο. Θεωρώντας την «ανθρώπινη» διάσταση του Νοσοκομείου ως πυξίδα δημιουργίας και οδηγό στο δύσβατο, αλλά ενδιαφέρον, ταξίδι της Διοίκησης, επιθυμώ να υπενθυμίσω, ότι η ρεαλιστική μορφή Διοικητού είναι ο ίδιος ο Ασθενής, αφού αυτόν διαρκώς όλοι μας υπηρετούμε.
Τιμή πώλησης: 18 €